Jak to probíhá

  • Osobní – profesní rozvoj

ať už přijdete s jakýmkoliv tématem (osobní nespokojenost, partnerský nesoulad, rodinné – školní – pracovní – jiné vztahy, životní či pracovní zaměření, zdravotní nepohoda), pomohu Vám podívat se na Vaši situaci z nadhledu a v souvislostech, ale především budete mít možnost Vaše téma pochopit prožitkem.

Pomohu Vám žít bez vnitřních limitů, zato pravdivě, plně a v realitě.

Při své práci, mimo jiné, využívám vizualizace a konstelační techniku – intuitivní metodu, jež umožňuje vidět Vaši situaci z nadhledu a v souvislostech na neutrální půdě. V průběhu konstelačního děje vzniká specifický prostor pro vnímání a prožívání věcí tak jak jsou. Díky tomu máte možnost prožitkem pochopit, co s čím souvisí a co je čeho skutečná příčina. Citlivě se zpřístupňují vědomé i nevědomé vrstvy (vše při plném vědomí), a pokud je vůle, pak lze danou situaci také proměnit. Odraz této proměny v realitě je následkem vnitřního procesu, kdy máme možnost spojit se s našimi vnitřními částmi – vidět je a přijmout je za své, a tím proměnit též prožívání a jednání navenek, tedy v reálném světě. Nejedná se o rodinné konstelace.

SKUPINOVÁ PRÁCE obvykle věnuje určitému tématu, blíže Kalendář akcí. Oproti individuální terapii se zde více pracuje v obecné rovině. Osobní téma se zde projevit může, ale nemusí. Na společný úvod, kdy se skupina seznamuje a kdy je prostor ujasnit si důvody, proč kdo přišel a jaká jsou jeho očekávání, navazují vlastní konstelace. Vše je dobrovolné, účast v jakékoliv konstelaci či její části lze i odmítnout a na průběh práce se jen dívat. I tak se účinek dostavuje. Konstelace doplňují i další techniky a aktivity, které podporují vnímání, uvolnění a prožívání (aromaterapie, relaxace, strečink, vizualizace, kreativní tvoření). Práce ve skupině má zpravidla silnější účinek než

PRÁCE INDIVIDUÁLNÍ ta má naopak svůj velký význam pro ty, kteří do skupiny z různých důvodů nemohou nebo nechtějí. Při individuální terapii využívám techniky, které jsou v souladu s potřebami a volbou klienta. Při své práci se soustředím na maximální „výtěžnost“ vždy však s respektem k aktuálním možnostem každého. Ctím přirozený běh věcí a nevkračuji tam, kde pro další krok nejsou ještě podmínky připravené.

To se týká i PRÁCE S DĚTMI, kde kromě konstelační techniky a energetické harmonizace využívám barvovou terapii a muzikoterapii.

Individuální setkání: důvěrný a bezpečný prostor pro jakékoliv Vaše téma (i pro zdánlivě malicherné), délka sezení: cca 2,5h hodiny, volba metod, resp. jejich kombinace, vychází z Vašich potřeb a preferencí, termín dle domluvy.

Místo setkání: Praha 6, Křenova 11, Studio Hvězda nebo Praha 5, Křížová 43, případně u Vás, jedná-li se o práci s prostorem.

Skupinová setkání: tematicky zaměřený celodenní program pro obvykle menší skupinu lidí (do 10 osob), obsah setkání tvoří dané téma semináře, viz. Kalendář akcí a Aktuálně, zároveň však také odraz osobní situace všech účastníků. Obvyklou metodou bývají konstelace, vizualizace, meditace a práce s energií. Organizační detaily naleznete zde: Kalendář akcí.


  • Jemně hmotná práce

vychází z léčivé vitální síly. Díky schopnosti svých rukou cítím „živou vodu“ pod povrchem, vnímám životní energii, její proudění a případné bloky, které rozpouštím. Otevírám, čistím a zpřístupňuji jednotlivé kanály a spoje v těle. V průběhu práce se zvědomují konkrétní příčiny energetických bloků. Následně dochází k uvolnění energetických drah, k lepší výživě orgánů a k harmonizaci hlubokých vrstev, energetických i emočních. 

Jemná síla, kterou používám, je zacelující a hladivá, proto je vhodná i pro péči o nastávající maminky a děti, především o ty, které na své narození teprve čekají a také pro čerstvě narozené. Zaměřuji se na energetickou výživu a harmonizaci podmínek v nových začátcích.

V průběhu vlastní práce se Vašeho těla přímo nedotýkám. Ošetření probíhá skrz oblečení, které neodkládáte, s ohledem na Vaše možnosti a pohodlí: vleže, vsedě, ve stoje.

Praxe prokázala případy, kde je harmonizace těla přímo provázána s místem, ve kterém klient pracuje či žije. Pak se věnuji i předmětnému prostoru.

Místo setkání: Praha 6, Křenova 11, Studio Hvězda nebo Praha 5, Křížová 43, případně u Vás, jedná-li se o práci s prostorem


  • intuitivní joga

vlastní cvičební metoda, která se vyvinula při hledání toho, co jsem potřebovala sama pro sebe. Jako dlouholetá sportovní lektorka jsem byla zvyklá na výkon, výdrž a práci svalů. To samé jsem od sebe očekávala i v životě. V určitý moment jsem pochopila, že mě tento styl už nemůže naplňovat a ani mi neprospívá. Hledala jsem mezi odnožemi jógy, poznávala různé přístupy, vyzkoušela Qi-kong. Nejvíce mě oslovila jin jóga, která také položila základy pro jógu intuitivní. Kromě celkového uvolnění a vyživení těla za největší přínos považuji prohloubení komunikace s naším tělem. Naladění se na jeho řeč, vnímání jeho signálů a především vyslyšení těchto signálů. Účinek má rovinu fyzickou,emoční i duchovní.

Ze své zkušenosti vím, že poznání a prožitky z tohoto cvičení se velmi přirozeně překlápějí do běžného života. V našich tělech se pak cítíme lépe a lépe si rozumíme. Pro prohloubení prožitků ze cvičení používám aroma-oleje a také energetické ošetření rukama, je-li to třeba.

Místo setkání: Praha 6, Křenova 11, Studio Hvězda (individuální a skupinové lekce, termíny viz. Kalendář akcí.) nebo Praha 5, Křížová 43 (individuální lekce)


  • Spontánní Tanec

Čas a prostor pro naši jedinečnost a přirozenost, pro přirozený projev, pro pravdivé vyjádření se, pro nalezení se, pro spočinutí v sobě i načerpání sil. Tanec nám umožňuje navázat kontakt s naším vnitřním já, nenásilně a jemně boří hranice kontroly a ostychu. Skupina umožňuje sdílení toho, co je v daný okamžik třeba. Slovy i beze slov. Hudba, jež je průvodcem tance a nás, čerpá ze základních elementů (země, voda, oheň, vzduch, prostor). Tanec se stává dějem, který podporuje naši vnitřní řeč a moudrost, prohlubuje cítění, intuici a vnímání. .. není třeba se ho učit, každý, kdo dýchá, umí i tančit.

Místo setkání: Praha 6, Křenova 11, Studio Hvězda (skupinový tanec, termíny viz. Kalendář akcí.)